آنچه می دیدم خیال بود

آنکه می دید خیال بود

آنکه شاد بود، غم نداشت

آنکه غم داشت، شاد نبود

آنکه حرکت داشت، آرام نبود

آنکه آرام بود، حرکت نداشت

من بود و تنها بود

ما آمد و تنهایی نبود

رسوا شدم، حیران شدم