کاش می توانستم از لشکر افکار پای تا سر هیچ بگریزم و در سایبان لحظه طعم سخن گفتن با سکوت را بچشم