گاهی همان راهی که بهترین مسیر نجات توست با جزم اندیشی مسیر تباهی ات می شود، سم درست اندیشی، جزم اندیشی است.