"من رویایی داشتم" چقدر این جمله رو دوست دارم و برام نوستالوژیک هست انگار در آن نجوایی هست که صدایم می کند و نهیبم میزند