در همه جای جهان این مردم اند که تعیین میکنند چه کسانی را رهبر خطاب کنند

در ایران این رهبرانند که تعیین می کنند چه کسانی را مردم خطاب کنند