جهان سوم جاییست که در آن اصلاح طلبی سیاست مداران رابطه معکوس با قدرت سیاسی شان دارد.