خدا اینقدر خوب کارگردانی می کند که هیچ کس حضورش را احساس نمی کند