نگاه کن!
هوا پر است از قاصدک های بی خبر
تا کی در پیله نگاهم می داری؟
هنوز بی بال و پرم؟!