با نیم نگاهی ویرانم می کنی با نیم نگاهی آبادم، به نگاهی تمام ویران و از نو آبادم کن