بگذار سیر تماشا کنم، تو را که از این مردمان آغاز می شوی