زیستن

آن سان که خار مغیلان

بی اعتنا به طعنه تندباد

مردن

آن سان که آهوی دشت

غرق تماشای خویش