خیلی وقته که دیگه چیزی نمی گم
نه که حرفی نیست
با تو
با خودم
با آن من خویش ترم
دیوار های فاصله بلند ترند
و ستبر تر
و من
کوتاه ترم،
خاموش تر