به ما انسانها وعده داده اند که روزی با آن حقیقت ناب ملاقات می کنیم و پرده های فریب از چشمانمان رخت بر می بندد