راه دل اونه که بهش اطمینان داری و دنبال هیچ خاطر جمعی براش نیستی گرچه اگه باشی هم پیدا نمی کنی