بگذار به جای غوطه خوردن در وهمی روشن، تشنه هر قطره ی نور بمانم، بگذار زود باور نکنم