به نظر شما کدام وضع بدتری دارد؟

مردمی که از خط قرمز های نظام پا را فراتر می گذارد

یا

نظامی که از خط قرمز های مردم پا را فرا تر گذاشته؟

/ 2 نظر / 23 بازدید
س-مظاهری

-یک مورد ازمینیمالها ممتاز بود (مردمی که خط قرمز........) اندیشمندانه / باشناخت ممتاز ازحیات موجود سیاسی اجتماعی / وقابل تامل ونیز بحث برانگیز .. یک پیشنهاد : تامیتوانید ازاین جنس وهمین سطح بنویسید تاشناخت معینی ازجایگاه ورویکرد شما بدست داده شود ومخاطبان وهمراهانی منتظر کلام داشته باشید