عورت ايمان

ایمان به انسان معصومیتی حیوانی می بخشد

گویی غریزه اش است که عمل می کند. یعنی دقیقا همان کاری را می کند که باید بکند. به حکم بایدی که از عقیده اش منبعث شده، عقیده ای که نمی توان درستی اش را اثبات نمود و نیازی هم به اثباتش نخواهد بود زیرا قدرت عقیده به شدت ایمانیست که به آن دارند نه درستیش.

همه چیز به خوبی پیش می رود تا زمانی که قدرت ایمان را در دستان دشمنانمان بیابیم، آنگاه ایمان عورتش را به ما می نمایاند

/ 1 نظر / 2 بازدید
بليبالبالسيب