خیال عجیب پرنده ایست. اگه مجالی بیابد و از این قفس که تو برایش ساختی رهی باز کند به جاهایی سر می کشد که در این چاردیواری تنگ دنیا مانندش را نه دیده ای، نه شنیده.
بعد از خود میپرسی این چه عادت و مرضی بود که این پرنده را در قفس میکردم و درش را می بستم، از چه می ترسیدم؟

/ 0 نظر / 60 بازدید