مگر از آسمان سیمان می بارید که اینقدر سخت شدیم؟
ما کودکان سبکبار کوچه های شوق بودیم
چرا لب بستیم
و در تابوت های خود به انتظار مرگ نشستیم؟

/ 1 نظر / 32 بازدید