صد خدا

شبی در خواب، خدایی دیدم که صد گوش و صد چشم و صد ها دهان داشت
یادم آمد که هر روز پرستش اش کرده ام و هر روز چیزی را به پایش ریخته ام.
او خدایی بود که هر روز قربانی جدید می خواست به وعده پاداشی نیکو
می گفت تو قسطی بده ما هم قسطی می دهیم
او تنها خدایی بود که خود را ما صدا می زد، ما یی که در لفاف خود صدها من پر تزویر گلو پاره می کردند تا رساتر شنیده شوند
روزی به پاس قربانی هایی که داده بودم یا گرفته بود من را بر دوشش گذاشت و هلهله کنان تا قصری برد، تاجی بر سرم نهاد با تمام دستانش، دستم را بوسید با تمام لبانش و سجده ام کرد با تمام سرهایش
می گفت ما تنها خدایی هستیم که مخلوق خود را سجده می کنیم
پرسیدم مگر تو من را آفریدی؟
پاسخ داد آری تو از مایی و به ما باز می گردی.
گفتم تو تنها خدایی هستی که آرزوی وصالت را ندارم.
خندید و چیزی نگفت
دیشب در خواب دیدم من هم دهانی از اویم بی گوش و چشم فریاد بر آورده ام تا رساتر شنیده شوم.

(این مطلب از مطالب قدیمی وبلاگم بود که پاک شده بود با اندکی تغییر آن را بازنویسی کردم)

/ 0 نظر / 3 بازدید