خودت را به مردن بزن دوست من

درست مثل دزدی که میان مانکنهای مغازه ای گیر افتاده خودت را به مردن بزن دوست من
تو قرارداد بسته ای که هر کاری میکنی نمایشی و تو خالی باشد، همه چیز باید طبق قاعده و عرف باشد هیچ کس انتظار ندارد از ته دل بخندی، گریه کنی، در آغوش بکشی و عشق بورزی
با تمام وجود زنده بودن و زندگی کردن خطرناک است، آدمها را یاد مرده بودنشان می اندازد.
تو به معنی واقعی کلمه در ذهن دیگران زندگی میکنی و زندگی واقعی نداری مثل موجوات متحرک قابل پیشبینی در بازی های رایانه ای که فقط برای سرگرم کردن و پر نشان دادن فضای بازی برای یک بازی کن واقعی حضور دارند تو هم فقط هستی تا کس یا کسانی زمین بازی طبیعی تری را تجربه کنند. 
خودت را به مردن بزن برادر با اجرای نقشی که از تو انتظار میرود سعی کن طبیعی به نظر برسی

/ 0 نظر / 90 بازدید