نقش ما در احياء اسلام

امیدوارم در آنچه می نویسم با هم همدل و همسخن باشیم و اگر اختلافاتی هست به هم گوشزد کنیم تا به حقیقت نزدیک تر شویم، ما که می گویم منظورم من و توست تویی که نمی شناسمت ولی می دانم هرچه می گویم را تو با تمام وجودت حس می کنی چون با من همدردی و در یک زندان اسیر.

هر کسی همه کارها را نمی تواند انجام دهد ولی اگر هر کدام از ما قسمتی از حجم کاری که در پیش رو داریم را انجام دهد و در این کار جهت درست،صداقت، جدیّت، آگاهی، همدلی و برنامه داشته باشیم، بهشتمان را ساخته ایم و در تمام این مدت نه در برزخ که در راه بهشت قدم برداشته ایم و در این راه هرگز نباید ناامید بود.

ما به پیامبران ایمان داریم و این ایمان را آگاهانه و با عقل خود که هرچند توان قضاوتش زنگارهای بسیارگرفته برگزیده ایم زیرا حقیقت خالص را آلوده ترین وجدان ها هم نمی توانند نفی کنند و آنچه اعتباری و مصلحتی و پوچ نیست از زیر خروارها ویرانه های پر غبار تاریخ می درخشد و ما را به سمت خود می کشاند.

از میان پیامبران محمد را که آخرین نبی و تکمیل کننده شریعت بوده است برگزیده ایم و سعی در بازیابی مکتبش و انسانهای کاملی که این مکتب به عالم بشری معرفی کرده است داریم تا گفتارو نحوه عمل آنها را در تمام ابعاد زندگیشان با در نظر گرفتن شرایط زمانی و فرهنگی و بدون در نظرگرفتن مصلحت و سازشکاری الگوی خود قرار دهیم، که راهنمای ما باشند تا از هیچ جنبه انسانی غفلت نکرده باشیم و در هیچ غالبی مسخ و به هیچ ناکجاآبادی منحرف، نشویم زیرا ایمان داریم که آنها انسانهای کاملی بودند اگر به دنبال الگو در جامعه فعلی خود نمی گردیم به دلیل آن است که این جامعه پر از فریب و دروغ شده است و ما تنها چیزی که به راستی به آن ایمان داریم همان اسلام است. برای احیای اسلام از تلاش های صادقانه ای که انجام شده است و می شود کمک می گیریم زیرا خود را با آنها همدل احساس می کنیم و قرار است که با هم متحد شویم نه اینکه هر کداممان راه سوای خودش را در پیش بگیرد، در میان ما هیچ کس متبرک و معصوم نیست و ما به هم نیاز داریم تا درطی کردن این راه و رسیدن به هدفمان به هم کمک کنیم تا به تعصب های جاهلانه، دلسردی های ناامیدانه و لغزشهای نفسانی گرایش پیدا نکنیم. من اگر لغزیدم این تویی که رهنمایی ام خواهی کرد و در این راستا در حال ساختن نه کوبیدن همدیگریم.

دشمن ما شرک است و آنچه در توشه داریم ایمان به توحید، نه آن توحید که می گوید خدا یکیست پس من موحدم، مکتب توحید یک فریاد و اعتراض است به هر شرکی که بر درون انسان ها و بر جامعه حاکم شده است و جامعه را به ظالم و مظلوم، فقیر و غنی یا هر نوع طبقه بندی دیگر تقسیم کرده است. در دستان هر یک از ما تبری است که تا بر سر بت های شرک فرود نیاوریم آرام نخواهیم نشست.

ما هیچ تقدم و تاخری برای اصلاح جامعه یا خودمان قائل نیستیم که نه انسان را می توان بی اصلاح جامعه ساخت نه جامعه را بدون اصلاح خودمان این دو علت و معلول همند و ما با اصلاح خود، زمینه اصلاح جامعه را و با اصلاح جامعه، زمینه اصلاح خود را فراهم کرده ایم.

انسان در وضع فعلی اش

یا ظالم است و به استعمارو استحمار دیگران مشغول است. مراد است و مریدان را استحمار می کند، فیلسوف است و همه را از درون می تراشد و پوک می کند و دیگران را با لفاظی هایش به بازی می گیرد ، حاکم است و محکومان را اعدام می کند، سرمایه دار است و نیروی کار را چپاول می کند و در این راه به پیشرفت و ترقی می رسد و به آنچه از دنیا می خواهد یعنی کبر، قدرت و ثروت می رسد.

یا مظلوم است و تو سری خور، هرچه به او عرضه شده می پذیرد، مشغول بازی هایی که به او داده اند می شود و منتظر است که آنها چه بازی جدیدی برای او می سازند تا خود را مشغول آن کند، مست می آنها، تخدیر افیون آنها و مقهور مشرب آنها می شود. به فضیلتهایی که به او عرضه کرده اند دل خوش می کند و می پذیرد که راضی به وضع موجود ، بیخیال و رندانه و از آن بدتر صوفیانه، تارک دنیا وار، ناامید و پوچ زندگی کند، به تعصب های پوچ و احمقانه و انحرافی اش که هیچ ضرری برای استعمار گران فکری و مالی ندارد که هیچ کک تمبان معترضین هم می شود، مشغول شود. یا سکوت کند و فقط تاسف بخورد تا از این راه به احساس خوب بودن و متواضع بودن، ارزشمند بودن و هزار و یک ارزش اعتباری و پوچی که به او داده اند و البته در صورت امکان لذت و رفاه نسبی برسد.

یا معترض است و از جنس فکر و شمشیر و فریاد، دست از جانش شسته است نه به این دلیل که جهان را تهی و بیمعنا یافته است که در این صورت هر چه می کند خودکشی است و پوچ، بر عکس او دنیا را زیباتر از دو گروه دیگر می بیند ولی چیزی در دنیا یافته که حاضر است لذت اش را، کام اش را و دنیایش را به پایش بریزد و به هیچ روی حاضر نیست این کار را برای چیزی غیر از خدای خود انجام دهد که تمام تلاشش شکست دادن شرک است و برقراری نظام توحیدی که در آن عشق، برابری و آزادی حاکم است، او امیدوار است که یا در این راه پیروز شود یا در این راه جان دهد، برای این کار همه آن ابزار هایی که گروه ظالم سالها به کار گرفته است تا خون دیگران را در شیشه کند یعنی علم، هنر، ثروت، قدرت و مذهب را بر علیه خودشان بکارمیگیرد چون بدون آن ابزار ها از تبار همان مظلومان تو سری خور است و خود گرفتار شرک،

هدف تعیین می کند و برای رسیدن به آن تلاش می کند، دست به هیچ عمل غیر عقلانی نمی زند و عطش سوزان او برای رسیدن به حقیقت،خیر و زیبایی را با درایت و عقل خود در جهت درست به کار می اندازد تا حرکتش کورکورانه و بی ثمر نباشد ولی این هرگز به معنی سازش با شرک نیست. معترض آگاه نقد را گوش می دهد و اگر اشتباهی در عمل یا باورش باشد می پذیرد و سعی در اصلاحش می کند چون دیده است که غرب با این ابزار یعنی نقادی و نقدپذیری از کجا شروع کرد و به کجا رسید.

مکتب ما را معترضین آگاه تشکیل داده اند نه بهره کشان، نه توسری خوران و نه گله قیل و قال راه اندازان، ما به فکر نجات خود و مردم از این بدبختی بزرگیم که بر دامان بشریت افتاده است. ما خود را با تمام عاشقان آگاه بر روی زمین یکدل و یک هدف می بینیم و سعی در برقراری ارتباط و اتحاد با همه آنها در جهت دفاع از خود و انسانیت در برابر ظلم و شرک داریم.

ظالمان در راه رسیدن به اهداف پوچشان سخت امیدوارند و با ایمان، پشتکار و حتی همدلی! در این راه قدم برمیدارند، مظلومین هم سرتاپا مومن به اهداف و آرمانهای عبثی که ظالمان بر سر راهشان گذاشته اند، سخت مشغول سفت کردن پیچ وجودشان در ماشین آدم بلعی شرک هستند تا در ساختن این ماشین قدمی برداشته باشند حتی به قیمت فنا شدن خودشان.

دوست مسلمان من که منتظر منجی نشسته ای ودل به دعا خواندن هایت بسته ای یا به کل از هر تلاشی ناامید و بی تفاوت شده ای و به من تلاشهایی که تا کنون شده است را گوشزد می کنی، آنها که سراسر خصم اند با هم همدل اند و در شیشه کردن خون من و تو با هم متحد، چرا ما که در باطن عاشق هم دیگر و نی های بریده شده از یک نیستان ایم اینگونه از هم جدا افتاده ایم؟ آنها در آن راه پوچشان اینچنین فدا کارند و وجودشان را در اختیار ظلم و شرک قرار داده اند، ما را چه شده که نمی توانیم حتی قدمی در راه حق برداریم؟

شمشیر منجی بر فرق سر من و تو که ظالم نبودیم هم کوبیده خواهد شد چرا که آزاد بودیم و ظلم را دیدیم و سکوت را برگزیدیم و حتی خود را در اختیار ظلم افکندیم. او رسالتش نابود کردن ظلم است و فرقی نمی کند ما یی که چرخهای ماشین ظلم یا جاده صاف کن و تسهیل کننده عمل آن هستیم و آن ظالمی که فکر می کند راننده اش است باهم نابود می شویم.

/ 4 نظر / 4 بازدید
هليا

سلام وای بر ما که اگر معترض مسکوت باشيم، نه سکوتی که از اجبار باشد، بل سکوت آگاهانه! که اينروزها همه دارند و انکارش ميکنند.

هليا

راستی از اينهمه انرژی برای ثبت پستهات بی نهايت خوشحالم!

ستاره

سلام مثله هميشه قشنگ نوشتی.......

موناهیتا

از نیاک آمدم اینجا، کنجکاو بودم که چه میخواهی بگوئی ولی دیدم در همان جملهء اولت: " از میان پیامبران محمد را که آخرین نبی و تکمیل کننده شریعت بوده است برگزیده ایم و ...... " اعتقادات خودت را حقیقت محض دانسته و آنرا از بدیهیات فرض کرده ای. پنداری در این دنیای خاکی افکار و عقاید دیگری وجود ندارد. و یا اصلاً نمیدانی که اتفاقاً اعقایدی هستند که دقیقاً همینطور که تو عقیده ات را حقیقت محض میدانی آنان هم خود را برگزیده میدانند . خوب حالا چرا آنها بر حق نیستند و تو برحقی؟ اولین قدم در بیرون رفت از این لجنزاری که در آن گرفتاریم همان شک است، شک کردن به اعقاید خشک و مطلق مان، فکر کردن و خود را صد در صد محق ندانستن و اینکه جایی هم برای خطای خود در نظر بگبربم. و در آخر گفتگو و مطالعه و باز بودن برای شنیدن اعقاید متفاوت، حتی مخالف اعقایدمان. در ضمن سالیان سال و اعصاری است که این تجربه (پافشاری بر روی اعقاید) نسل به نسل نشخوار شده و انسان از آن ره به جای نبرده، تو هم به جائی ره نخواهی برد. به قول سهراب سپهری: چشمها را باید شست جور دیگر یاید دید موفق باشی!