آنچه به من لذت می بخشد برای من مقدس است حتی غذا خوردن

آنچه به من لذت نمی بخشد برای من کفر انگیز است حتی اگر در قالبی چون عبادت خودش را به من عرضه کند

AX927419.jpg?size=67&uid={8f383693-5a0b-47c5-945f-b2f47de6658e}
/ 2 نظر / 4 بازدید
هليا

حتی با اهرام ثلاثه بر دوش هم می توان راه رفت / تنها به شرطی که پای عشق در میان باشد به شدت نوشتت منو ياد اين شعر انداخت نمی دونم چرا!

بيتا

آزادی به معنای واقعی