بگريز از اين دامگه شان

بگریز از این عاقل وشان             هیهات از آن چرتگه شان

سود و زیان خود مجوی                هرگز مشو محتاجشان

جامه بدر، ساغر شکن             ابله شو چون لولی وشان

قربان کن این سلطان عقل           بگریز از این دامگه شان

تو مرغ دام دیگری                            دامی ورای فکرشان

خواهی بجوی آن بی نشان       خواهی بشین در دامشان

گفتار نِه آن دام جو                            بیزارشو از امن شان                   

ای هشتمی خاموش باش             چندی کنی در کارشان

/ 1 نظر / 4 بازدید
هليا

هيهات از دام شان!!! آيا می توان گريخت از حيله شان؟! نمی دانم!!!