فرشته عذاب

بغضم را در گلو

اشکم را در زیر پلکها

و خودم را در زیر نقابم دفن می کنم

و آنها بی خبرند و نمی دانند

تا اینکه تو می آیی

تو که خوب می دانی چه پوشالی و سزاوار سوختنم

هر بار که تمام می شوم

تو نشئه سوزاندنی

و من مست سوختن

/ 2 نظر / 3 بازدید
www.nazaratemardomi.com

"جاءالحق و زهق الباطل" سختی زمستان زندگی، بهار خود را در پیش دارد... "قیام وحدت" تحت راهبری یگانه نجات دهنده عالمین الآدمیان " آقا پروفسور ابراهیم میرزایی" هدف در این است که با دست آدم، باطل منهدم و "حق و عدالت" برقرار گردد. "یدالله فوق ایدیهم"

ستاره

مثل همیشه زیبا و ژر معنی[گل]