علم: هدف يا وسيله؟!

 

علم ما به جای این که ابزارمان باشد هدفمان شده است، همان گونه که هنرمان، قدرتمان و ثروتمان، این ها نشانه های بودن ما شده اند و ابعاد وجودمان را تعیین می کنند. خدا در قرآن ربا خواران را به کسانی که از شنیدن صدای سکه مشعوف می شوند تعبیر کرده است. صدا سکه مشعوفشان می کند، مثل موشی که خارش دندان و لثه دارد سکه را می جود تا آرام بگیرد! مهوع است ؟! ما را چه چیز مشعوف می کند؟ نطقهای علمی مان؟ حجم دانشمان؟ فرقمان با او چیست؟ ما ربا خوار علمیم! زندگیمان کلکسیونی شده همه مشغول جمع کردن و انبار کردنیم نه برای استفاده بلکه صرفا برای انبار کردن، از دیدن حجم انبارهامان مشعوف می شویم و از بودن سرشار! این انبار برای چیست؟ برای نمایش دادن! معنا کجا رفت؟ از بین رفت! باعث افتخار است شما نیهلیسم شدید و این کلی مد روز است! با شعارهایی مثل علم برای علم، هنر برای هنر و... از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنیم اینها شده اند وسیله بازی و سرگرمی من و تو، و ما خبر نداریم که به بازی گرفته شده ایم. از شما که به این شعار ها دل خوش کرده ای می پرسم: اگر ما در راه رسیدن به عشق، برابری و آزادی که مظاهر توحید اند قدم برنداریم و در این راه از ابزارهایمان کمک نگریم پس به کدام بیغوله بار سفر بسته ایم؟ کجا را داریم که برویم؟ سرزمین موش های سکه پرست؟ سرزمین چسفیلهای ناطق؟ همه رو به سوی شرک داریم و برای لذت، کبرو دمی آسودن وبه بهانه دستیابی به یکی از مظاهر توحید از راه حق بیرون افتاده ایم.  چون این راه پر از خون و اشک و درد است. برای  پوچ ترین هدف هامان عشق را برابری را و آزادی را بهانه کرده ایم! مجبوریم که بهانه کنیم نمی توانیم چنین نکنیم چون انسان موجودی قضاوتگر و قابل قضاوت شدن است و باید از آن قاضی درونی به گونه ای فرار کرد، باج سیبیل داد و سرش را شیره مالید، قاضی ما هرچقدر احمق ترِ، راه گرفتار شدن ما در زندان شرک راحت تر، ما در اصل چراگاه لذت می خواهیم نه عشق، جولانگاه کبر می خواهیم نه آزادی ، آسایشگاه جمعی معلولین  می خواهیم نه برابری اینها زننده است ولی نمی دانم چرا هیچوقت آنقدر که باید زننده نمی شود. چرا هیچ وقت آنقدر زننده نمی شود تا دل از آن برگیریم؟

آنچه این وسط گم می شود خداست و ما یا سرمان را تا گردن در آخور دنیا فرو برده ایم و چرایی وجودمان را در چگونگی های زندگی بکل فراموش کرده ایم، یا دُلا دُلا مشغول شتر سواری دنیوی مان شده ایم و گه گاهی که معشوق صدامان می زند نگاهی به دیارمان که اکنون سخت از آن دور شده ایم می اندازیم و آهی از سر ناامیدی و دوباره حرکت. نفس می کشیم شرک است، راه می رویم شرک است، حرف می زنیم شرک است، ساکتیم شرک است. هر کاری که می کنیم شرک است و این شرک چیز خوبی نیست که بگوییم پس خدا را شکر حالا که همه چیز شرک است دیگر چه می شود کرد راه فراری نیست پس هرچه هست، همین هست دیگر باید ساخت! این یعنی ناامیدی و اوج تبلور شرک همین ناامیدیست.

یادم هست زمانی گفته بودم: به هزار ارزشی که باورم نشد، به هیچ قسم، اگر برای رسیدن به معنای زندگی پایی لازم نباشد آنها را خواهم برید

و این خود معنای زندگی و ایمان به توحید بود که در نیافته بودم.

یادم هست آنقدر صادق بودم که بلافاصله گفتم: هرگز قسم نخوردم، مرا در بند این قسم نیز نخواهید یافت!

و این شرک است، شرک اینگونه بر جان ما آدمیان نفوذ می کند. یعنی به بهانه آزادی، و رهایی از هر قید و بندی به خیال خودم، خود را از قید آزاد بودن هم رهانده بودم و این یعنی فریب! این یعنی برای آسودگی، لذت و کبر خویش، آرمانهای انسانی را پایمال کردن و این انحراف از آنجا شروع شد که من صرفا به آرمان آزادی مشغول بودم و خود را در قید و بند دو آرمان اساسی دیگر احساس نمی کردم. چه جهنمی بود آن دوران!

این که می گویم ما به نمونه هایی که اسلام به ما عرضه کرده است احتیاج داریم از همین روست تا بتوانیم انسان را با تمام ابعادش درک کنیم. در هیچ چیز الینه نشویم و هر لحظه بسته به میزانی که صداقت و جدیِِِت داریم در راه حق قدم برداریم و جهت را گم نکنیم. دنیای انسان دنیای ارزشهای اوست و او باید ارزشهایش که ملاک قضاوت و عملش هستند را کامل و درست بشناسد چون ارزشها تجلی خدای او هستند و اگر ما ارزشهایی تحریف شده داشته باشیم خدایی تحریف شده داریم و به خدا مشرک شده ایم. ممکن است دوستانی که گرفتار این مکاتب نوظهور شده اند بر من اعتراض کنند که این انسان را محدود و کلیشه ای می کند و صحبت از هر الگویی بیهوده است ما انسان بی الگو می خواهیم. انسان بی هویت! این هم از آن حرفهای دهن پر کن که اگر خوشایندت آید سالها باید مشغول جویدنش شوی و آخر هم قورت دادنی نیست باید یا تفش کنی یا هی بجوی و بجوی وبجوی و کارت تنها همین باشد که بجوی و هرگز هم به قول آنها به فهم دقیق آن نائل نخواهی آمد و این مفهوم عینی الینه شدن، به بهانه الینه نشدن است. آخر بنده خدا! علی کجایش کلیشه است؟ اگر تو کلیشه اش نکنی اگر تو چشمت را بر تمامی وجودش نبندی کجایش کلیشه است؟ گیرم که به الگو احتیاجی نداشتیم می خواهم بدانم بدون الگو به آنچه می خواستی رسیدی؟ همه زندانها را شکستی؟ در هیچ بندی نیستی؟ باید بگویم نخیر شما در بند معمولترین چیزها و پیش و پا افتاده ترین و البته بدترین قید هایی هستی که طبقه حاکم در اختیارت قرار داده و خود بی خبری: بند لاقیدی!

/ 0 نظر / 4 بازدید