مرد و زن

مرد هر کس یا چیزی را ابزاری قابل تملک  برای رسیدن به هدفی تصور می کند و زن هر کس یا چیزی را مخاطبی برای گفتگو و برقراری ارتباط

درمان بی قراری مردها کسب این صفت زنانه است که هدف را از آینده به اکنون می آورد، که این صفت در دنیای مردانه هرگز کسب نمی شود، مردان در ارتباطاتشان نیز از ابزارهایشان سخن می گویند.

و درمان بی قراری زنان...

آبستنی

/ 0 نظر / 3 بازدید