هنر

هنر شیوه نگریستن هنرمند به جهان است نه شیوه ای برای خودنمایی اش، هنرمند با هنر نمایی اش حقانیت نگاه خودش را نسبت به زندگی، به خودش و دیگران اثبات می کند بدون اینکه متوسل به برهانی شده باشد. عزیزی می گفت این که جمله ای زیباست دلیل بر حقانیت آن نمی شود ولی حقیقت آن است که بیشترین تاثیر را بر انسانها همین دروغهای زیبا گذاشته اند. وقتی اثری آفریده می شود دنیایی که در درون هنرمند بوده با دیگر انسانها به اشتراک گذاشته می شود یعنی آنچه در درون یک انسان می گذشته پا به دنیای بیرونی می گذارد،. موضوعی که جای تفکر دارد این است که چرا تنها آن دسته از انسانها که طبع شان مورد قبول عوام انسانها است اقبال پیدا می کنند که درک شوند، اینگونه است که طبع انسانهایی که به مزاج دیگران خوش نمی آید و نگاهی دیگرگونه دارند همواره سرکوب شده و می شود حتی در درون خودشان.

تحولات بزرگ اجتماعی حاصل بی باکی انسانهایی است که طبع ی دیگر گونه داشتند و آن را به شیوه ای هنرمندانه با دیگران به اشتراک گذاشتند.

/ 0 نظر / 5 بازدید