خدا

تو نه این ای و نه آن

نه هیچ ای و نه همه

هستی و حس ات می کنم آنگاه که از دام اندیشیدن می رهم

چه بسیار خیال پرستیده ام و پنداشتم که تو ای

می پرستم ات ای که هیچ کدامشان نیستی

براستی که این پندار ها به من محتاج ترند تا من به آنها

می پرستم ات ای نفی هرچه می پنداشتم  که تویی

ای که دریدی پندار ما

بگذار که باشم

 بی پندار، بی خدا، غرق بودن در حال

/ 0 نظر / 3 بازدید