بازی

وقتی سيل ملخ ها، موشها، کفتارها و گرگها بر دشت وجودت جاری مي شوند احمقانه است که تو دنبال مگس کش بگردی، اينجا درست برعکس همیشه سنگ بزرگ نشانه زدن است و اگر سنگ کوچک برداری احتمالا می خواهی با کفتارها يک قل دو قل بازی کنی و ما را چه کار با بازی؟
کودکان با بازی هايی که به آنها می دهند بهشتشان را می سازند و چه خوب در آن آرام می گيرند.
آدم بزرگها، همان بچه گنده های شرور، آنها که با بازی های کودکانه سرگرم نمی شوند ولی هنوز تشنه بازی اند برای خود بازی هايی خطرناک می سازند، بازی هايی که کودکان نه توان ساختنش را دارند نه حتي ميلی به ساختنش. اين وسط ما بيچارگان که نه کودکيم نه آدم بزرگ مانده ايم که چه بايد کرد؟ ما که ديگر از بازی کردن خسته شده ايم. مگر نه اين که هر بازی را بازيگری بايد؟ ما را چه کار به بازيگری؟ ما را نه مادر طبيعت می تواند در آغوش کشد و رام کند نه عطش های احمقانه آدم بزرگها را داريم که مشغول بازی های خطرناک آنها شويم. ما نه می خواهيم شر باشيم نه از قماش اين آدم خوبها هستیم که کودکی را به مدد حماقت در خود نگاه داشته اند تا در بهشت خياليشان بمانند و آسوده باشند. همان عمو سيبيلو های مهربانی که از زندگی همه چيز دارند و همه چيز را می دانند و از زور خوشی لپهاشان گل انداخته، خودشان را به خريت زده اند تا بهشتشان، جهنم نشود. همان ها که بيشتر از همه حالم را بهم می زنند.
ما ميوه درخت ممنوع را خيلی وقت است که خورده ايم و خيلی وقت است که نمک گير شيطان شده ايم از او چگونه خشم ورزیدن را آموختیم و اکنون سرتاپا خشمیم. دیگر نمی توانیم بر سر این سفره بنشینیم و بخوریم و بلمبانیم و بچریم. این سفره با همه غذا های رنگین و نوشیدنیهای خوشگوارش دلمان را زده است، هر چه خوردیم سخت بر دلمان سنگینی می کند، تهوع همه وجودمان را گرفته. چه می گویم! ما بر سر همین سفره دیر زمانی است که هر چه خوردیم بالا آوردیم.  حالا کجا می خواهیم برویم؟ نمی دانم! هر کجا غیر اینجا. جايی که شيطان سفره پهن نکرده است، دجال نمی نوازد و خناس نمی رقصد. بهشت کودکان هم هر چقدر مطبوع و آرام و دوست داشتنی برای ما مهوع است، ما چيزی را می خواهيم که او برايمان خوست، او که مپسنديد در بهشت بياساييم و به ما توان گريختن از آن را داد. اکنون که گريخته ايم نه می خواهيم که برگرديم، نه می خواهیم در ته مانده سفره شيطان شريک باشيم، خدا آسودن را بر ما حرام کرده است، همان طور که نشستن بر سر سفره شيطان را بر ما حرام کرد، آنجا جای ما نيست. اين گله که بره هايش دندان های تيز درآورده اند، آنها که نه چيزی از باهم بودن می دانند نه چيزی از تنهايی، افرادی که فرديتشان را در جمعيتی که از هر جهت به هم شبيه اند ولی هيچ رابطه ای با هم ندارند گم کرده اند، در اين گله جايی برای پيوستن ما نيست، ما هم ميلی به پيوستن به آنها نداريم.

/ 4 نظر / 3 بازدید
هليا

برای خوندن مطالبت نياز به زمان دارم!

جواد

داش لوکال اگه کتابای مصفا رو با دقت خونده باشی می گه هويت فکری چيزی به غير از مجموعه ای از صفات متناقض نيس . بنابراين هوادارای بی هويتش منطقا نبايد از صفاتی مث شغال و امثالهم ناراحت شن . بنابراين تو هم بی خيال شو و کامنت های حاوی انتصاب صفت به بی هويت فکريا رو سانسور نکن . تازه خود اين آقا مگه تلويحا مخالفای مصفا رو سگای نمی دونه که عو عو می کنند ؟

ناظر

لوکال جان خوب نوشتی ولی چه نتيجه ای می خواهی بگيری ؟ اگر منظورت اينستکه در ميانه اين هياهو و غوغا بهتر است فرديت خود را تجلی دهيم حرفت حق است البته هزينه اينکار را نيز طبعا بايد پرداخت کنيم .

لوکال

جواد متعصفانه نمی تونم اين مدل کامنت ها رو در سايت قرار بدم. بله درسته اينها نبايد اهميتی بدن به اين چيزها ولی برای هممون (و خودشون) اثبات شده که اهمیت می دن. مدل فکری که ايشان در ذهنشان دارند از جبريونی که زمان ابن سينا و مولوی بودند هم بسته تر است.(آنها با کتک متوجه شدند که انسان اراده دارد) من که ديگه کاری با ايشان ندارم. چيزهايی که بايد می گفتم گفتم. وسلام