چه کسی مشغول بازی می شود؟

کسی که یادش نباشد به دنبال چه آمد، کسی که فراموش کرده چه می خواست و این همه سختی را برای چه بر خود هموار کرده، ما نیامدیم که به عدن باز گردیم، ما به این قمار دست زدیم که لیاقت بیشتر از آنچه داشتیم را نشان دهیم، دلمان چیز دیگر می خواست، اما دنیا پر از دلهاییست که از رویاشان نا امید شده اند، آنقدر نا امید که هر کس که حرف از خواسته ی دلشان می زند با پوزخند جوابش را می دهند،
دنیا آزمون باوریست که به اصیل ترین خواسته ها مان داشتیم

 

/ 0 نظر / 4 بازدید