برای تو

از تنافر وجودمان بر صفحه خیالم نقطه ای نقش می بندد

شادمان از کژ فهمی بعدی که درکش نمی کنم

در آغوشت می کشم

های عزیز ترینم! تشنه ی فریبم

دهانم خشکید، حقیقت بر زبانم ماسید

/ 1 نظر / 4 بازدید
هداک

قسمت ماسيدن عالی بود . درضمن ممنونم اقا .