نه این صحرا نه آن چشمه<?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />

نه این شعرم نه آن فکرم

نیستم اینها که می بینی، نیستم هیچکدام

من نه آن فکرم که گفت: نیستم هیچکدام

نیستم آن فریاد که پرسید:

کیستم من، بهر چیستم؟

گر به این صحرا روان گشتی پی یافتنی

گشته ای همسفر ما دراین وسعت هیچ

نیستم من نه این صحرا نه آن چشمه نه آب

نه نگاهی که گشتی همسفرش

نه خیالی که ساخت این شعر سپید

نه صدایی که گفت یا رب مددی

من همان خالی تنگم که شکست

من همان سرو بلندم که نبود

من همان جوشش چشمه

نی ام از آب تهی

لیک نی ام آب و نی ام چشمه و نی جوشش آب

 

/ 0 نظر / 3 بازدید