شناخت

چه فریبی در کلمات حقیقت و واقعیت وجود دارد. چیزها آنگونه که می پنداریم، نیستند و این فاصله همواره بین حقیقت و واقعیت وجود دارد. به راستی چیست که ما را به این پندار رهنمون می کند که ما واقعیتی را شناخته ایم؟ آیا ما حقیقتا چیزی را می شناسیم؟ یا تنها تاویلی را از آنچه واقعیت است عنوان می کنیم؟ تاویلی که با چارچوب ذهنی – زبانی ما هماهنگ است. آیا واقعیتی جدای تاویل های ما وجود دارد؟ یا تنها دسته بندی های ذهنی ماست که جهانمان را می سازد. هر ناشناخته ای باید در یکی از دسته بندی های ما قرار بگیرد. آن دسته بندی هایی که ظاهرا به شناخته های ما مربوط است و ما همواره از آنها شناختن را آغاز می کنیم.

حقیقت همان بدیهیات است. همان بدیهیات که ما بی چون و چرا قبولشان داریم همان پیش فرض هایی که بدون آنها زندگی برایمان غیر ممکن می شود. این بدیهیات در احساسات ، افکار، اخلاق، دانش و اساسا هر چیزی که به ما مربوط می شود وجود دارد. بدیهیات من برای تو شاید افسانه ای بیش نباشند ولی برای من تمام دنیایم را تشکیل می دهند. آنچه برای من زیباست شاید برای تو تهوع آور باشد. آنچه برای تو فضیلت است برای من رذیلت محسوب می شود. دنیای من از تو جداست و ما تنها از بدیهیات مشترکمان می توانیم راهی به دنیای هم بیابیم اگر اساسا بتوانیم چنین کنیم. این که تو بگویی حقیقت من نسبت به حقیقت تو درست تر و به واقعیت نزدیک تر است همان قدر احمقانه است که من چنین چیزی را بیان کنم. من آن را ستون می نامم و تو بادبزن و واقعیت این است که آن فیل است ولی شاید فیل هم تاویل دیگری است شاید فیل برداشتی است که ما از آن واقعیت کرده ایم همان قدر ساده انگارانه که بگوییم باد بزن است.

/ 4 نظر / 3 بازدید
ناظر

به این نکته توجه کنیم : اگر در گوشه ای از این دنیا جنایات هولناکی رخ می دهد ( مثلا همین سلاخی که اسرائیلی ها و حزب الهی ها از کودکان و مردم بی دفاع طرفین از طریق بمباران های هوائی و موشک باران ها می کنند ) ما نیز ممکن است تحت شرایطی در این کشتارها و بی رحمی ها سهیم و مسئول باشیم . چرا و چگونه ؟