سایه چه می دوی؟!

تو فقط در فالم هستی و خیال                          و اگر نه تو محال هستی و محال

گویم که سالها پیِ تو گشته ام                       آهسته رو، به این خسته ده مجال

گویی که حاصلت از این مسیر چیست         "سایه" چه می دوی کم کن این مقال

/ 0 نظر / 19 بازدید