منبع اصلی حجيت عقلی در بین انسانها

اگر یک نفر به تو گفت خر بخوابون زیر گوشش

اگر یک نفر دیگه هم اومد بهت گفت خر بخوابون زیر گوشش

اگر همه بهت می گن خرِ، دنبال یک پالون برای خودت بگرد

چون ممکنه دو نفر اشتباه کنند ولی همه اشتباه نمی کنند

این که تو به کیا بگی همه به تو مربوطه

این که همه از کجا فهمیدن که تو خری به خودشون مربوطه:)

امیدوارم منظورم رو تونسته باشم برسونم

/ 0 نظر / 4 بازدید