فالگیری

مشورت نوعی فالگیری با انسانهاست و فالگیری نوعی مشورت با اشیا
رهبران بزرگ فالگیران خوبی نیز هستند آنها با روح دنیا ارتباط برقرار می کنند، با امت درونشان مشورت می کنند و تصمیمات بززگشان را با دلشان می گیرند نه با عقلشان از این رو به دنبال تایید کسی نمی گردند زیرا تایید روح دنیا را به همراه خود دارند.

/ 0 نظر / 3 بازدید