به کبوتر های مسجد دانه می دادم

موذن بانگ برداشت

همه پر زدند

به کجا رفتند؟

نمی دانم، هیچ

تشنه ام،

دلم آب در کوزه می خواهد

دلتنگ همه کوچه هایی هستم

که مرا تا لب جاده رساند

می تابد،

   بی وقفه،

        در کوچه های تاریکم

                فانوسِ بی تابِ درویشی خسته

او هر شب غمگین تر،

                    ساکت تر

              می آید،

                      می پوید

          و شکسته،

                        خسته

بانگ بر می دارد:

         به دیاری دیگر، عازمم فردا شب

/ 0 نظر / 3 بازدید