من، سخن، حقِ و رنج

این یکی را دقیقا برای خودم می نویسم

وقتی می خواهی چیزی را وصف کنی باید واژه هایی را بیابی که با احساسی که از دیدن آن چیز به تو دست داده تناسب داشته باشند، من می خواهم چیزی از وجودم را وصف کنم، این که این کار بیهوده است یا نه، مسئله ای نیست که فکرم را به آن مشغول کنم چون به هر حال می خواهم که چنین کنم، من کیستم؟ سوالی که خیلی ها قبل من از خود پرسیده اند و جواب هایی زیادی هم داده اند ولی هیچ وقت قانع کننده نبوده. شاید برای خودشان بوده ولی برای من نه. راستی چرا پرسیدم من کیستم؟ این پیش فرض که من کسی هستم را از کجا آوردم، شاید بهتر است بپرستم من چیست؟ چگونه می توانم پاسخ این سوال را بدهم؟ آیا این هم سوالی مانند هر سوال دیگر است؟ یعنی می شود با تجزیه تحلیل به جواب برسم؟ یعنی این که این من را زیر ذره بین بگیرم ببنیم چه کار هایی می کند. چه واکنش هایی در مقابل هر چیز نشان می دهد و در وجودش چه چیز هایی می گذرد و بگویم این من که در مورد چیستی اش سوال داشتم چنین چیزی است؟ این روش درست است؟ تجزیه تحلیل، روش علمی به جواب رسیدن است. کاری که روان شناسان کرده اند و البته برخی نظریه پردازان انسان شناسی. یعنی فرموله کردن وجود انسان. ولی من چیزی متفاوت از گونه انسانم من خودم را می خواهم بشناسم نه انسان را و روان شناسان هرگز نتوانسته اند چنین تجزیه تحلیل هایی را از بررسی خودشان نتیجه بگیرند این عالمان علومی که اسم های فراوان دارند هرگز به خودشان نظری نینداخته اند آنها بیشتر با بیماران سر و کار داشته اند و نظراتشان بیشتر به آن موجودات فلک زده ای می پرداخته که چندان بهنجار نبوده اند. این که این روش علمی در موردی خاص یعنی خود من چگونه عمل خواهد کرد جای بسی همت و کار می خواهد تا بتوان حتی پاسخی را با تردید به زبان آورد. پیشتر از روش شناخت شی گرا چیز هایی گفتیم می خواهیم بدانیم این شناخت چه بلایی سر موجودی که تحت نام من می شناسمش خواهد آورد؟ بعد هم از ناتوانی این شناخت گفتیم که وقتی چیزی نام می گیرد دیگر زنده نیست یعنی به عنوان یک عضو مرده بررسی خواهد. باشد باشد بگذار ببینیم که کالبد من چه حرفی برایمان دارد؟ اصلا مگر ما با نام من چنین کاری نکرده ایم؟ مگر خود نام گذاری من نوعی شی گرایی نبوده است؟ ما چیزی را از بقیه چیزها تمیز داده ایم و برای آن نامی را اختیار کرده ایم یعنی من. حالا می خواهیم این من را بشناسیم؟ چگونه می توانیم ادعا کنیم که می توان این من را به گونه ای دیگر (غیر از روش علمی شی گرا) بشناسیم؟ اساسا شناخت غیر علمی من چه مفهومی دارد؟ ما با تمیز دادن و نام نهادن یک موجودیت به نام من در واقع کار را با شناخت علمی شروع کرده ایم نمی توایم بگویم خوب تا اینجا را علمی رفته از اینجا به بعد را غیر علمی جلو می رویم ما من را از موجودیتی دیگر جدا کرده می خواهیم بررسی اش کنیم این روش علمی است و به اصطلاح کالبد شکافی. بیاییم یک پله به عقب برگردیم. از چه چیز این من را جدا کرده ایم؟ گفتم شناخت علمی کارش را با شناخته ها شروع می کند یعنی صافی دسته بندی مقولاتی که می شناسد این من تکرار کدام شناخته قبلی است؟ ما هر لحظه در حال تجربه ی این موجودیتیم. آنجا که غذا می خوریم.آنجا که می اندیشیم. و هر جای دیگری این پدیده وجود دارد. ولی عجیب اینجاست که این پدیده را با هیچ کدام از حواسمان احساس نمی کنیم. اشتباه نکنید. آنجا که دست خودمان را می بینیم در واقع قسمی از تنِ «من» است که دیده می شود نه قسمتی از خود من.(و به فرض هم که قسمتی از من باشد، خود من کجاست؟) من با هیچ حسی احساس نمی شود. پس چگونه اینقدر قوی در تک تک لحظات حضور دارد؟ اینجا صحبت از موجودیتی است که حضور دارد ولی با هیچ حسی احساس نمی شود. این موضوع منحصر به خودم نیست. برای دیگر انسان ها هم «من» وجود دارد. هرکدام من ای منحصر به خودشان را دارند. «من» آنها هم توسط هیچ کدام از حواس من احساس نمی شود ولی باور دارم که در آنها «من» ای وجود دارد. و این باور من منحصر به انسان هاست. شاید گاهی هم احساس کنم که موجودات دیگر هم چنین هستند یعنی من ای دارند ولی بعد به خودم می خندم می دانم که حماقتی رخ داده. این جان بخشی از کجا زاییده می شود؟ این که در خود جانی  می بینیم و در هم نوعانمان یعنی دیگر انسان ها. باور به این جان (من هر موجودیت جان دار و متشخص) از کجا پدید می آید؟ می خواهم با یک حدس علمی کار را شروع کنم. موافقید؟

تا به حال در چشمان گاو های مهربان یک مرد روستایی نگاه کرده اید. همان گاو های دوست داشتنی که صبح به صبح می توان شیرشان را دوشید و اگر همیشه ینجه کافی داشته باشند هرگز ناراضی نیستند که چرا اسیر مرد روستایی شده اند. آنها پرورش یافته اند برای خدمت و برای خودشان هم حقی بیش از این نمی دانند. از خود پرسیده اید: پشت این چشم ها ممکن است جانی باشد؟ جانی مثل جان من و تو؟

برگردیم به چند صد سال قبل زمانی که سیاه پوستان را به بردگی می گرفتند و حق مسلم هر سفید پوست نجیب زاده بود که تنی چند از این سیاهان را در بردگی خود داشته باشد. گویی قاطر هایی بی زبان بودند که باید تنها آنچه ارباب می گفت را گوش می دادند و حق سخن گفتن نداشتند چه رسد به اعتراض کردن. ارباب می دانست چه چیز نیاز آنهاست. تا زمانی که سیاهان نمی توانستند چون اربابانشان سخن بگویند سخنی از حق بردگان در میان بود؟ آیا جایی که زبانی نباشد حقی هست؟ می خواهم از ارتباط جان با کلام سخن بگویم. منظورم این است که آنجا که سخن هست، به هر شکل که بتواند فهمیده شود، حقی هم برای گوینده هست.

دست های انسان، این موجود چیره گر تنها به دنبال ساخت ابزار است و چه ابزاری قدرت مند تر از ابزار های جان دار، از حیوانات گرفته تا سازمان های انسانی که به خدمت ما بر آیند ولی آنگاه که صدایی از ناطقی در می آید باید شنید که چه می گوید، سازمان های انسانی پدیده های جانداری هستند که گاهی صداهای یکپارچه ای از آن به گوش می رسد و خبر از موجودیتی جدید به گوشمان می رسانند، صدای اعتراض کارگران خبر از وجود جانداری ناطق و یکپارچه چون صنف کارگران و حق ی برای آنها یعنی حق کارگران را می دهد

آنجا که سخنی هست، ناطقی هست پس اندیشنده ای پس من ای و جان ای

درست فهمیدم؟ پس ما، من خود را هم از ناطقی اش در می یابیم؟

از این که چیزی می گوید؟ معنی از کلام می روید و جان می گیرد. واژه ها چیز هایی هستند که معنا را به تصویر می کشند، اینجا منظورم از واژه هر چیزی است که بتواند ارتباطی برقرار کند. حالا که تا حدودی فهمیدیم من از کجا زاییده شده بیایید ببینیم این یکپارچگی اش را از کجا بدست آورده است. در ذهن من هزاران ناطق هست هر چند که به یک زبان سخن می گویند ولی چیزهای متفاوتی را می گویند هر کدام سخن خود را دارند و هر کدام از حقی صحبت می کنند که باید ادا شود، کدامشان من است؟

آن یکی که می گوید من گرسنه ام غذا می خواهم؟ یا آن یکی که می گوید من غمگینم از پوچی نجاتم بده؟

این که چگونه اینها صنف من را تشکیل داده اند جای شگفتی است چون هر کدام سخن خویش را می زنند.

راستی یادم رفت بگویم هر سخنی جایز نیست، یعنی اساسا معنی ندارد، آنجا حقی مطرح است که رنجی برده می شود، گاو ها هم حقی دارند چون به ناله در می آیند و از گرسنگی خود می نالند لیک دیده اید که از سر خوردگی خود بنالند و بگویند بس است دیگر ما را ندوشید؟ آیا حق چنین اعتراضی دارند؟ فکر نمی کنم هیچ دامپروری حاضر باشد چنین حقی را برای دامهایش در نظر بگیرد. پس اگر حقی هست رنجی هم هست و این دو با هم پیوند خونی دارند، بر چیزی که از نداشتنش رنجی نمی کشی، حقی هم نداری

اکنون چهار واژه در پی هم آمدند: جان، سخن، حق و رنج

پس جان آن است که رنجی می کشد، خوب که فکر می کنم یادم می آید برای دیگر حیوانات هم جانی قاعلیم هر چند اندک، حتی برای گیاهان هم، چون رنج بردن را در نحیف شدن و زرد شدن برگ های درختان و التهاب چشمان حیوانات می توان دید، یعنی نهایت سخنی که می توانند بزنند. ولی چه رنجی هست که جان ما را بر آنها ممتاز می کند؟ کدام حق را تنها می توان از زبان انسان شنید؟

فعلا بسه...

/ 2 نظر / 4 بازدید
منیژه

سلام دیدی واسه خودت اسپند دود نکردی چشمت زدم؟ بابا گفتیم اگه ما زیاد می نویسیم یکی هست که هنر کوتاه نوشتنو داره ولی انگار تو هم بله... لوکال بهتر نیست یه وقتایی از آیکون ؛ادامه مطلب؛ استفاده کنی؟یا یه سوال دیگه:تو با عکس مشکل داری که از پتانسل هاش استفاده نمی کنی؟

ستاره

سلام موفق باشی و هميشه بنويسی