برای تو که قدر زندگی را بیشتر از من می دانی

خورشتِ چمنهای سبز زمین فوتبال

طعم گسِ غربت در وطن

گزارشگر می گفت:

"این زمین از کیفیت خوبی برخوردار است"

این زمین از همیشه سرخ تر است.

این زمین پر از مردار است.

"۶ دقیقه وقت اضافی برای بازی"

۶ دقیقه وقت اضافی تا خداحافظی

۶ دقیقه وقت تا بمب ریزی

این بازی داورش کجا رفته؟

/ 1 نظر / 18 بازدید