زبان

زبان برای بیان درد ساخته شد زیرا درد بود که باید بیان می شد

من سردم است، من گرسنه ام و...

اعلام این که من شادم، من در موقعیت خوبی هستم و ... ضرورتی نداشت

از این روست که ادبیات از جنس اندوه است نه شادی

/ 1 نظر / 4 بازدید
مهران

نکته ها ظریف اند و ساده سادگی نکتست