شعری که وصف حال من بود از زبان دیگری

گاه در خلوتی گم می شوی

نه به فراوانی اسباب

نه به شلوغی کوچه

نه در جیب های پر

در دفتر خاطراتی

که سفید سفید ورق می خورد

محو می شوی

انگار که هرگز نبوده ای

سایه خواجه ئیان

/ 1 نظر / 5 بازدید
سایه

چه اتفاق جالبی برای من موفق و شاد باشی