آتش هستی

قلّه های تمدن بشری، هر لحظه با سرعتی بیشتر از خود گدازه هایی را به بیرون پرتاب می کند، گدازه ای بی شکل بر روی شیب کوهپایه می لغزد و به هر جا سَرَک می کشد، در همان سر کشی هایش وقتی بی محابا تا لبه ی آن قالب هایی که اینجا و آنجا در اطرافش محیا کرده اند ،می خزد، به داخل یکی از آنها که احتمالا دقیقا همان قالبیست که صرفا برای او آماده شده، می افتد، یاد می گیرد که بادست و پا زدن طفلی چون او این تُنگِ هویت نخواهد شکست. در این کنج می آرامد. او پیله بستنی را آغاز می کند که بی شک در کتاب غریزه اش چیزی از آن ننوشته اند،آن طفل پر شور و سراسر سوال و معما از گرمای وجودش می کاهد. بسته به این که با چه سرعتی دست به این عمل زند، ترد و شکننده می شود یا سخت و چکش خوار، نمونه ای کامل از قالبی که شکل اش داد. خود فولادی می شود قالب ساز، تندیسی نمادین، احیا کننده گذشتگان، میراث خوار هرچه به او یک باره تقدیم شده، هر چه باشد از بی شکلی بهتر است، به هر حال دیر یا زود سرد می شد و ممکن بود بی هیچ قالبی سفت شود و این هرگز مطلوب نبود، گرچه هرگز هم رخ نداد، حالا هرچه هست باید قانع باشد، تنها پتک و چکش توان تغییر این موجود چغر را دارند، یا می شکند یا به سختی خم خواهد شد. راه دیگری هم هست؟ آری جرائت زیادی می خواهد، در توانش هست؟ باید به مهدش بازگردد دوباره کودکی سیال گردد و این بار بیاموزد به هیچ قالبی تن ندهد، بیاموزد که گرمایش را تا ابد حفظ کند، او باید کودک شود و بیاموزد که کودک بماند.

/ 2 نظر / 4 بازدید
مجيد

سلام. لازمه اين توانايی اين است که آدمها نسبت به شناخت خودشان شناخت پيدا کنند (معرفت شناسی). البته جامعه شناسی هم می تواند کاری بکند که آدم بتواند قالبهای متنوعی را بپذيرد.

هليا

هويت از يک فضا آغاز ميشود و من هميشه تعجب ميکنم که چرا وقتی تنها اندکی بزرگ ميشويم اينهمه بی هويت ميگرديم شايد سرعت و شايد هم...... گاهی يادمان ميرود که روزی کودک بوديم و لحظه ای به ياد می آوريم دوست داريم کودک شويم که بی هويت در انتظار مرگ نشسته ايم! و چه تلخ است اينهمه نبودن و چه تلخ است که تو چقدر زود بزرگ ميشوی و چقدر ديربه ياد می آوری فرامشيهايت را!!!!