اسلام

چند وقتی بود که می خواستم برم مصفا رو ببينم ولی هيچ دليلی برای اين ديدار پيدا نمی کردم ديروز تو غرفه انتشارات قطره برای اولين بار ديدمش از من پرسيد سوالی نداری؟ من فقط تشکر کردم از مطالبی که در کتابهايش نوشتند و بعد کلی زير رو کردن ذهنم يه سوال اومد تو ذهنم:«لزومی دارد که مقيد به اجرای قوانين اسلام باشیم؟»

/ 92 نظر / 4 بازدید
نمایش نظرات قبلی
ممل

حالا آیا با این استفاده از مدیتاسیون پول آن دوست برگشت؟ نه. آیا او خوشبخت ترین آدم دنیا شد؟ نه. تنها هنر این فن کاستن از عصبانیت او بود که خوب کم هنری نیست، مگر خیلی ها به خاطر عصبانیت در مواردی شبیه این مرتکب اشتباهات بزرگی نشده اند؟ این مثالی هست از کاربرد مدیتاسیون. مورتی از این فن حتی نتوانست موقع جدا شدن پاکستان از مام میهن(هندوستان) استفاده کند ودلخوری خودش را به همراهش نشان داد. با وجود آنهمه حرافی ها درباره عدم مقایسه و ارزش گذاری و ... اما دوست ما توانست از حقوق ۱ ماه خودش با استفاده از این فن چشم پوشی کند.

ممل

هرچه که سيناپس ايجاد شده توسط تکرهای بعد از نقطه Bزودتر شروع شود یعنی هرچه که فاصله زمانی بین A وB کمتر باشد مقدار عصبانيت رسوب شونده در مغز کمتر خواهد بود. در تحقيقی که در مورد زندانيان تحت شکنجه شنجام شده معلوم شده است که بعضی از آنان با موضوع شکنجه راحت تر از بقیه برخورد میکنند. در تحقیقات بعدی معلوم شده که این افراد کسانی بوده اند که در زمان شکنجه شدن و در خلال آن به موضوعی غیر از شکنجه یا موضوعاتی غیر از شکنجه توجه میکرده اند و بعد از برگشت به سلول فعالیتی دیگر مثل ورزش یا نوشتن احساس و افکار خود را انجام میداده اند و ...

ممل

فرض بگيرين اين دوست ما با مديتاسيون آشنايی نداشت و چون حساس بود شروع ميکرد به فکر کردن راجع به نتايج از دست دادن ۲۰۰ هزار تومان و اين کار را ادامه ميداد و نميتوانست مسN له را فرا موش کند و سر از مطب روان شناس ها و ... در ميآورد. يا بلند ميشد ميرفت وين نزد فرويد يا فرانکل يا هورنای و خوب هر کدام اينها راه حل هايی را به او نشان ميدادند. خوب واضح است که راه حل های آنها هم خوب است اما به دليل گذشت مدت زمان زياد تNثيری که مديتاسيون با وجود سادگی بيش ار حد خود داشته است را نخواهد داشت. همين تفاوت ها باعث شده که بعضی ها روان شناسی را بی غايده بدانند که البته معقول به نظر نمی رسد.

محمد

آپديت کرديم، بررسي اشعار(!) ممل و اوباش را!!

جواد

شغال مگه نگفتی ديگه اينجا نمی نويسی؟ دفتر پنجم رو خوندی؟ زت چوق

بابک

چه جالبه جنگ اينها آقا ممل و جواد.. محمد بد جور گير سه پيچ بهتون داده... جوابش رو نميدين؟ بخونيد ببينيد چه ها نوشته... شما بجای روش حذفی مثل جمهوری اسلامی بايد با دلايل قوی و معنوی جوابش رو بدهيد وگرنه قافيه را باختيد

لوکال

ممل جان بحث و راه حلی که مورتی و مصفا ارائه می دهند به آرامش و تخدير روانی ربطی ندارد. بحث بر سر ريا و فريب است. چيزی که در کتاب های آنها می خوانی ربطی به اينهايی که تو می گويی ندارد. تو مديتيشن رو به عنوان ابزار اين که تا ۱۰۰ بشمر بعد بزن معرفی می کنی آنها به عنوان ابزار شناخت. من موجودی هستم که خودم را نمی شناسم تو از آرامش تدريجی صحبت می کنی و قاقالی دادن به ذهن صحبت بر سر آگاهی است نه آرامش! گور بابای هرچی آرامش! کتاب های مورتی و مصفا از نصفه نيمه بودن تمام کار های آدمها صحبت می کنند و اين که ريا سر تا پای وجودمان را فرا گرفته بعد تو می گويی بيا مديتيشن کنيم که کمی راحت تر ادامه زندگی را ادامه دهيم! ممل جان من که فرقی بين مديتيشن تو با ديازپام نمی بينم

بهزاد

اگر مملی کمی دقيقتر کتابهای آندو را ميخواندي ميديدی که ميگويند مديتيشن از کيفيتهای طبيعی ذهن است. نه يک روش کشف شده با هدفی خاص. اگر بيماری ذهنی انسان درمان شود مديتيشن خودبخود خواهد بود. مديتيشن يعنی حضور در هستی (بيرون و درون هم ندارد).اين يک پيشنهاد یا وسیله نيست که ما بپسنديم يا نپسنديم. هدف از بحث درباره اين موضوع (مديتيشن) در درجه اول هشداری است که محروم شدن انسان را از اصالت خود يادآور شوند-بعد هم شايد بهانه ای برای ما بچه های خواب آلود باشد که بيشتر به خودمان توجه کنيم.

محمد

محمد و بهزاد، همونطور که شما هم بخوبی اين موضوع را متوجه شده‌ايد و من هم بارها گفته‌ام، اينها اصلاْ حرف مصفا را نفهميده‌اند که هيچ بلکه کج‌فهمی کرده‌اند. کج‌فهمی خيلی بدتر از نفهمی است. نوشته‌های اوباش را در وبلاگ تازه‌باز‌کرده‌ام دارم روشنگری می‌کنم. و نشان می‌دهم تا چه حد گرفتار توهم هستند.

بهزاد

ضمنا اين که گفتی کريشنامورتی موقع جدا کردن پاکستان از هند ناراحت شده اگر به گفته های او توجه کرده باشی دليلش را پيدا ميکنی. اين احساس او به خاطر وطن پرستی نبوده بلکه به خاطر اين بوده که ايجاد مرز و مليت را کلاْ باعث جدا دیدن آدمها از یکدیگر و دشمنیهای ناشی از این جدا دیدنها میداند.