تغییر

این که ما تغییر نمی کنیم به این خاطر نیست که از زشتی هایمان آگاه نیستیم

به این دلیل است که نمی خواهیم زشتی هایمان را زشت بدانیم

/ 0 نظر / 4 بازدید