نمی خواهم کلماتی به زبان بیاورم که تراژدی زندگی را به کمدی بدل کند هرچند که توانش را دارم

تراژدی هر چند غم انگیز ولی مطبوع است عطر خوشی دارد. طنز می خنداند و به سخره می گیرد ولی می تکاند درخت احساس را می ریزاند هرچه با جان آدمی پیوندی دارد.

/ 0 نظر / 3 بازدید