رسالت

تمام انسان ها، نبی و پیامبرند، هم به آنها وحی می شود، هم هر لحظه در حال وسوسه شدن هستند، ما انسان ها به جایی رسیده ایم، که به عالم و آدم شک کرده ایم باورمان نمی شود که انسان هایی وجود داشته اند که به آنها وحی می شده چون خودمان را باور نداریم، آدمی، نوع انسان را از دیدی که نسبت به خودش دارد می شناسد، ما باورمان را به خودمان از دست داده ایم به گونه ای که هر چیزی که می بینیم، دنبال کشف نقاط مزحک و مسخره آن هستیم، وقتی شور و حالی عاشقانه یا فریادی دردمند از بیدادی و خفقان زمانه در کسی می بینیم باورمان نمی شود که چنین چیزی اساسا وجود داشته باشد و آن را با هزار و یک توجیه علمی که طرف خواب نما شده است! یا چه خودنمایی زشتی! و ... بی اهمیت جلوه می دهیم، چرا که دیرزمانیست از این حال ها در ما مرده اند.

با سبکی که جدیدا آغاز کرده ام و باید اعلام کنم که این تغییر فقط یک تغییر سبک نیست بلکه به دوش گرفتن یک رسالت را هم نوید می دهد، احتمال این که از همین نزدیک ترین دوستانم بشنوم که طرف را بدجور جو گرفته است، زیاد است، باید بگویم دقیقا! البته نه به تعبیر شما دوست عزیز جو من را نگرفته من جو را گرفته ام دو دستی هم گرفتمش سوالی هم از شما دارم. دوست خونسرد من، شما را چه جوی گرفته است که بی تفاوت نشسته ای می گذاری هر بلایی سرت بیاورند، دوست من شما نشسته ای ماشین وجودت را هم دم خیابان زندگی پارک کرده ای سوییچش را هم رویش گذاشته ای و خودت هم نگاه نمی کنی که چه کسانی می آیند و سوار این ماشین می شوند و به کجا می برندش و قرار است به چند سکه بفروشندش، بی تفاوت نشسته ای و میخ ماشین های دیگر شده ای که بسرعت به اینطرف و آنطرف در حال حرکت اند و در حال انجام یک پروژه علمی بر روی این ماشین ها هستی. حالا من دارم داد میزنم که ماشینت را دزدیدند بردند یا بهتر بگویم ماشینهامان را دزدیدند و تو با خونسردی به من لبخند می زنی که :چی شده اینقدر جوش می زنی جو گیر شده ای؟ باید در جواب بگویم که بله جو گیر شده ام و می خواهم اگر در توانم باشد شما را هم جو گیر کنم، شما هم جوگیر شده اید و خبر ندارید! شما را جو خونسردی و بی تفاوتی گرفته! فرقی به حالتان نمی کند که چه بر سر شما خواهد آمد و این جو حاکم بر انسان امروز است، این را ما انتخاب نکرده ایم بلکه در این جو مسموم قرارمان داده اند، از اولین کارهایی که باید بکنیم تغییر همین جو است وگرنه هر کاری که بکنیم بیهوده است هرچه می نویسیم و می شنویم بیخودیست، تاثیری ندارد یک ساعت نگذشته دوباره در همان فضای آلوده و مانوس با همان فضا خواهیم شد. به سرباز بی پناهی شبیه هستیم که اگر در ما ذره ای از عشق، عدل و آزادی خواهی وجود داشته باشد توپخانه ها از چپ و راست به طرفمان نشانه رفته اند و ما برای حفظ همین اندک چیزی که از وجودمان باقی مانده باید سنگر بسازیم و متحد شویم.

/ 3 نظر / 3 بازدید
جواد

ای بابا لوکال جان چرا اينقدر سخت گرفتی ؟ زيستن سخت ساده است فقط کافی است عهدهای سست نبنديم و سخن های سخت نگوئيم . همين .

جواد

ضمنا لوکال اگه ما با خدا حرف بزنیم اسمش هس : دعا . ولی اگه خدا با ما حرف بزنه اسمش هس اسکیزوفرنی و توهم شنوائی ! اینم اضافه کنم یه سندرم جدیدا در روانشناسی کشف شده که بهش می گن " سندرم اورشلیم " بد نیس اطلاعاتی راجع به آن کسب کنی .

لوکال

تمام تقصير گردن تو نيست جواد، گفتم که جو زمانه همين است اگر هزار سال پيش بود حرف هايت به گونه ای ديگر بود اينها را نمی گفتی