آری زبانه می کشد
از هر سو می کشندش و هزار پاره می شود
جنگی به پاست
آری سرزمین هفتاد و دو ملت است
تو اما پوست کشیده روی گوشت و استخوان را می بینی

/ 0 نظر / 42 بازدید