اتوبوس

٢00 تومانی مچاله شده را از جیبم بیرون می کشم تا کرایه اتوبوس را بدهم

پیرمردی که تازه سوار اتوبوس شده تا پول را دستم می بیند با خجالت  کارت منزلتش را در جیبش فرو می کند

 آقا... آقای راننده من اشتباه سوار شدم لطفا نگه دارید پیاده می شم

/ 1 نظر / 3 بازدید
ununoctium

صحنه ی بدیه که منم خیلی باهاش مواجه شدم[گریه]